Stavke sa menija

Izvori finansiranja


JKP,,Komunalac “ Kula je dohodovna organizacija koja se finansira iz sredstava koja sama ostvari iz sledećih usluga:

 

Održavanje javnih površina i čistoće u naseljenim mestima;
Odnošenje smeća pravnim i fizičkim licima ;
Održavanje deponije smeća ;
Distribucija vode za piće pravnim i fizičkim licima ;
Pijačne usluge ;
Pogrebne usluge ;
Usluge čišćenja septičkih jama ;
Ostale usluge iz delatnosti
Donacije sa drugih nivoa vlasti ;
Organizovana separacija otpada.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com