Правилник о ближем утрвђивању поступка јавне набавке у ЈКП “Комуналац“ Кула