Организација

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула основала је Скупштина општине Кула ради обављања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса, као незаменљив услов живота и рада грађана и рада предузећа на територији општине Кула.

Скраћени назив јавног предузећа гласи ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кула. Јавно предузеће регистровано је код Трговинског суда у Сомбору под бр. Fi 69/90 број рег. улошка 1-364, а Решењем BD 44290/2005 од 04.07.2005. године преведено у Регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре.

Организациона шема

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И  ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
РЈ „Водовод“ РЈ „Чистоћа“ РЈ „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
-правни послови

-финансије

-књиговодство

-рекламације

-благајна

-инкаснатска служба

-изовришта

-водоводна мрежа

-канализациона

мрежа

-чишћење града

-одржавање зеленила по Уговору о повереним пословима

-одношење смећа и уређење депоније

-пијачне услуге

-погребне услуге

-сепарација ПЕТ амбалаже

-послови зоохигијене

-послови пошумљавања

– одржавање атарских путева

– сузбијање амброзије

– јавна расвета

– вертикална сигнализација

– атмосферска канализација

– пружање услуге грејања

– зимска служба

– одржавање дечијих игралишта и спортских терена

Унутрашња организација јавног предузећа

1. Директор – Пешић Марко, контакт маил: marko.pesic.komunalac@gmail.com

2. Сектор за опште и финансијске послове – руководилац: Ружица Квргић Павловић – дипл.економиста

– правни послови, контакт маил: pravnik@komunalackula.rs
– финансије, контакт маил: finansije@komunalackula.rs
– књиговодство
– рекламације
– благајна
– послови инкасантске служба

3. Сектор за производно – услужне делатности са 3 радне јединице:

РЈ „Водовод“ која:

– управља извориштима
– одржава водоводну мрежу
– одржава канализациону мрежу
– изводи нове радове на водоводу и канализацији

Руководилац РЈ:   Контакт маил: vodovod@komunalackula.rs

РЈ „Чистоћа“ која:

– врши чишћење града
– одржава зеленило града
– односи смеће из пословних простора и домаћинстава
– одржава депонију смећа
– врши пијачне услуге
– врши погребне услуге
– врши сепарацију ПЕТ амбалаже
– врши послове зоохигијене
– врши послове пошумљавања

Руководилац сектора: Слободан Каленић, контакт маил: cistoca@komunalackula.rs

РЈ „Урбанистичко планирање и одржавaње путева“ koja:

– одржава атарске путеве
– врши сузбијање амброзије
– одржава јавну расвету
– одржава вертикалну сигнализацију
– одржава атмосферску канализацију
– пружа услуге грејања
– одржава дечија игралишта
– одржава спортске терене
– послови зимске службе

Руководилац сектора: Бранислав Вујовић, дипл. гр. Контакт маил: putnaprivreda@komunalackula.rs