Комуналне делатности према Закону о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) подразумевају делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор под њиховим вршењем.

ЈКП „Комуналац“ основано је од стране локалне самоуправе, са циљем обављања основне делатности од општег интереса за грађане општине Кула.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула је:

– Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности ЈКП „Комуналац“ ће се бавити и другим делатностима као што су:

– пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

– управљање комуналним отпадом;

– одржавања и уређења јавних зелених површина, уређивања и одржавања зеленила, одржавања чистоће на површинама јавне намене

– јавна хигијена;

– управљања и одржавања пијацама;

– управљања гробљима и вршење погребних услуга;

– подизање и одржавање заштитних појасева и шума на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;

– делатности зоохигијене – хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиштима за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла;

– одржавања јавне расвете на територији општине;

– управљања, одржавања и коришћења општинских некатегорисаних путева и улица сходно Закону о путевима, атарских путева, спортских терена и дечијих игралишта, одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза;

– машинско и ручно сузбијање штетне биљке амброзије.

Поред обављања делатности од општег интереса, Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са Законом, а на основу уговора о финансирању закљученог између оснивача и јавног предузећа.