ЈКП,,Комуналац “ Кула је доходовна организација која се финансира из средстава која сама оствари из следећих услуга:

– Одржавање јавних површина и чистоће у насељеним местима;
– Одношење смећа правним и физичким лицима ;
– Одржавање депоније смећа ;
– Дистрибуција воде за пиће правним и физичким лицима ;
– Пијачне услуге ;
– Погребне услуге ;
– Услуге чишћења септичких јама ;
– Остале услуге из делатности
– Донације са других нивоа власти ;
– Организована сепарација отпада.