Izvori finansiranja

JKP,,Komunalac “ Kula je dohodovna organizacija koja se finansira iz sredstava koja sama ostvari iz sledećih usluga:

– Održavanje javnih površina i čistoće u naseljenim mestima;
– Odnošenje smeća pravnim i fizičkim licima ;
– Održavanje deponije smeća ;
– Distribucija vode za piće pravnim i fizičkim licima ;
– Pijačne usluge ;
– Pogrebne usluge ;
– Usluge čišćenja septičkih jama ;
– Ostale usluge iz delatnosti
– Donacije sa drugih nivoa vlasti ;
– Organizovana separacija otpada.