RJ „Urbanističko planiranje i održavanje puteva“

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Kula osnovano je odlukom Skupštine opštine Kula u cilju obavljanja komunalnih delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredne subjekte na teritoriji opštine. Misija preduzeća usko je povezana sa njegovom delatnošću  i podrazumeva obavljanje komunalnih poslova na način kojim obezbeđuje uredno i kvalitetno zadovoljenje potreba korisnika komunalnih usluga, kao i zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine.

Organizaciona struktura i samo poslovanje preduzeća podrazumeva podelu u radne jedinice kao organizacione celine koje direktno pružaju usluge trećim licima. Podela je određena po delatnosti i poslovima koje vrše u okviru javnog komunalnog preduzeća.

Jedna od radnih jedinica je „Urbanističko planiranje i održavanje puteva“ koja je zadužena za obavljanje poslova oko održavanja atarskih puteva, suzbijanja ambrozije, poslova zimske službe i pružanja usluga grejanja. Pored ovih svakodnevni poslovi koje obavlja ova služba su održavanje javne rasvete, kontrola i održavanje vertikalne signalizacije, atmosferske kanalizacije, dečijih igrališta i sportskih terena. Zadatak odeljenja „Urbanističko planiranje i održavanje puteva“ je da se građanima i privrednim subjektima obezbedi nesmetano funkcionisanje i stvore kvalitetni uslovi za život. Kroz kontrolu i održavanje saobraćajne signalizacije i atarskih puteva vrši se kontinuirana briga o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poslovi pružanja usluga grejanja podrazumevaju pored nesmetanog snabdevanja građana grejanjem u toku grejne sezone, održavanje sistema za grejanje,  njegovu kontrolu i pronalaženje efikasnijih i ekonomičnijih izvora grejanja. Zahvaljujući ovom odeljenju javna rasveta u svim naseljenim mestima opštine funkcioniše besprekorno, kvarovi koji se prijave u najkraćem mogućem roku budu sanirani. Orezivanje i uklanjanje grana koje ugrožavaju stambene objekte i vodove elektro mreže su pored održavanja dečijih igrališta i sportskih terena svakodnevna briga ovog odeljenja.

Ekipe odeljenja „Urbanističko planiranje i održavanje puteva“  svakodnevno su na terenu i trude se da obezbede što bolje uslove za  život građana, a razvoj i unapređenje života ne može se zamisliti bez ove i ostalih  radnih jedinica JKP „Komunalac“.